ဝန်ကြီးဌာနသတင်းများ

          သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ဝန်ထမ်းများအား […]

ဦးစီးဌာနနှင့် လုပ်ငန်းများ၏ သတင်းများ

သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန(ရုံးအမှတ်-၁၉) သင်တန်း ခန်းမ၌ […]

Top