သတ္တုတွင်းခွင့်ပြုမိန့်များ

၁။         ဓာတ်သတ္တုရှာဖွေခြင်းခွင့်ပြုမိန့်

            ခွင့်ပြုကာလ(၁)နှစ် ထက်မပိုစေရ။

            ဧရိယာ(၄၂၀၀)ကီလိုမီတာထက် မပိုစေရ။

            သက်တမ်းတိုးကာလသည် (၁)နှစ် မပိုသော သက်တမ်းတိုးနိုင်သည်။

၂။         ဓာတ်သတ္တုစမ်းသပ်တိုင်းတာခြင်းခွင့်ပြုမိန့်

            ခွင့်ပြုကာလ(၃)နှစ် ထက်မပိုစေရ။

            ဧရိယာ(၃၁၅၀) ကီလိုမီတာထက် မပိုစေရ။

            တကြိမ်သက်တမ်းတိုးလျှင် (၁) နှစ်စီ (၂)ကြိမ် သက်တမ်းတိုးနိုင်သည်။

၃။         ဖြစ်မြောက်နိုင်စွမ်းလေ့လာခြင်း

            (၁)နှစ် ထက်မပိုစေရ။

၄။         အကြီးစားထုတ်လုပ်ခြင်းခွင့်ပြုမိန့်

            ခွင့်ပြုကာလ(၂၅)နှစ်ဖြစ်ပါသည်။

            သတ္တုသိုက်ပမာဏပေါ်မူတည်၍ (၂၅)နှစ် ထက်မပိုသော သက်တမ်းကို ခွင့်ပြုနိုင်ပါသည်။

            တစ်ကြိမ်သက်တမ်းတိုးလျှင် (၅)နှစ်ဖြစ်ပါသည်။

၅။        အသေးစားထုတ်လုပ်ခြင်းခွင့်ပြုမိန့်

            ခွင့်ပြုကာလ (၅)နှစ် ဖြစ်ပါသည်။

            ၁ Square kilometer ထက်မပိုသော ဧရိယာကို ခွင့်ပြုနိုင်ပါသည်။

            တစ်ကြိမ်သက်တမ်းတိုးလျှင် (၁)နှစ်စီ  (၄)ကြိမ် သက်တမ်းတိုးနိုင်ပါသည်။

Top