ဥပဒေ/နည်းဥပဒေများ

လုပ်ငန်းခွင်သုံးပေါက်ကွဲစေတတ်သော ဝတ္တုပစ္စည်းများဆိုင်ရာဥပဒေ (၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေ အမှတ် ၁၇။)Download
မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာဥပဒေ (၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၄။)Download
မြန်မာ့ပုလဲလုပ်ငန်းဥပဒေကို ဒုတိယအကြိမ်ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေDownload
မြန်မာ့သတ္တုတွင်းဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေDownload
မြန်မာ့သတ္တုတွင်းနည်းဥပဒေများကို ပြင်ဆင်သည့်နည်းဥပဒေများDownload
မြန်မာ့ပုလဲလုပ်ငန်းနည်းဥပဒေများDownload
မြန်မာ့ပုလဲလုပ်ငန်းဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေDownload
မြန်မာ့ပုလဲလုပ်ငန်း ဥပဒေDownload
မြန်မာ့သတ္တုတွင်းနည်းဥပဒေများDownload
၁၀မြန်မာ့သတ္တုတွင်းဥပဒေDownload
၁၁လုပ်ငန်းခွင်သုံးပေါက်ကွဲစေတတ်သောဝတ္တုပစ္စည်းများဆိုင်ရာနည်းဥပဒေများDownload
Top