ဆက်သွယ်ရန်

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး

ရာထူးဖုန်းနံပါတ်
အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်
တာဝန်ခံညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်
၀၆၇-၄၀၉၀၁၅
ဒုတိယအမြဲတမ်းအတွင်းဝန်
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်
၀၆၇-၄၀၉၀၀၁
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏ ကိုယ်ရေးအရာရှိ၀၆၇-၄၀၉၀၀၆
ဒုတိယဝန်ကြီး၏ကိုယ်ရေးအရာရှိ၀၆၇-၄၀၉၀၀၈
အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် လူ့အရင်းအမြစ် စီမံခန့်ခွဲမှုဌာနခွဲ (ဌာနခွဲ – ၁)၀၆၇-၄၀၉၃၄၇
မူဝါဒနှင့်ဥပဒေလုပ်နည်းစိစစ်ရေးနှင့် လုပ်ငန်းစစ်ဆေးရေးဌာနခွဲ (ဌာနခွဲ – ၂)၀၆၇-၄၀၉၃၇၅
စီမံကိန်းနှင့်စာရင်းအင်းဌာနခွဲ (ဌာနခွဲ – ၃)၀၆၇-၄၀၉၃၇၁
ဝန်ကြီးဌာနအတွင်းစာရင်းစစ်နှင့် ဘဏ္ဍာရေးဌာနခွဲ (ဌာနခွဲ – ၄)၀၆၇-၄၀၉၁၅၉
ပြည်တွင်း / ပြည်ပဆက်ဆံရေးနှင့် သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနခွဲ (ဌာနခွဲ – ၅)၀၆၇-၄၀၉၃၆၉
ဦးစီးရုံးအဖွဲ့ (Fax)၀၆၇-၄၀၉၀၁၀
Email: messenger@e-mining.gov.mm

သတ္တုတွင်းဦးစီးဌာန

ရာထူးဖုန်းနံပါတ်
ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၀၆၇-၄၀၉၀၁၇
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၀၆၇-၄၀၉၀၁၈
ညွှန်ကြားရေးမှူး (ဖွံ့ဖြိုးရေး)၀၆၇-၄၀၉၃၇၈
ညွှန်ကြားရေးမှူး (စစ်ဆေးရေး)၀၆၇-၄၀၉၃၇၆
ညွှန်ကြားရေးမှူး (ပတ်ဝန်းကျင်)၀၆၇-၄၀၉၃၇၂
ညွှန်ကြား‌ရေးမှူး (ဆားလုပ်ငန်း)၀၆၇-၄၀၉၂၃၂
ဒုတိယညွှန်ကြား‌ရေးမှူး (အုပ်ချုပ်ရေး)၀၆၇-၄၀၉၃၇၃
Email: dom@e-mining.gov.mm

ဘူမိဗေဒလေ့လာရေးနှင့် ဓာတ်သတ္တုရှာဖွေရေးဦးစီးဌာန

ရာထူး ဖုန်းနံပါတ်
ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၀၆၇-၄၁၄၀၁၉
ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၀၆၇-၄၁၄၀၄၃
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၀၆၇-၄၁၄၄၂၇
ညွှန်ကြားရေးမှူး (စီမံ)၀၆၇-၄၁၄၄၂၅
ညွှန်ကြားရေးမှူး (စီမံကိန်း)၀၆၇-၄၁၄၄၃၀
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး (အုပ်ချုပ်ရေး)၀၆၇-၄၁၄၉၂၄
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး (ဘဏ္ဍာရေး)၀၆၇-၄၁၄၀၇၈
လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး (ဝယ်ယူရေး)၀၆၇-၄၁၄၀၇၉
ဘူမိဗေဒအရာရှိ (စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး)၀၆၇-၄၁၄၀၅၀
ဘူမိဗေဒအရာရှိ (ဖက် / စပ်)၀၆၇-၄၁၄၅၄၁
Email: dgse@e-mining.gov.mm

အမှတ် (၁) သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်း

ရာထူးဖုန်းနံပါတ်
ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး၀၆၇-၄၀၉၀၁၁
ညွှန်ကြားရေးမှူး (စီမံကိန်း)၀၆၇-၄၀၉၀၁၂
ညွှန်ကြားရေးမှူး (စီမံ)၀၆၇-၄၀၉၃၈၁
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး (စီမံ)၀၆၇-၄၀၉၁၆၁
အထွေထွေမန်နေဂျာ (ထုတ်လုပ် – ၁)၀၆၇-၄၀၉၃၉၅
အထွေထွေမန်နေဂျာ (ထုတ်လုပ် – ၂)၀၆၇-၄၀၉၃၈၀
အင်ဂျင်နီယာချုပ် (စီမံကိန်း)၀၆၇-၄၀၉၀၂၀
လ/ထညွှန်ကြားရေးမှူး (ဖြည့် / ထိန်း)၀၆၇-၄၀၉၁၆၂
လ/ထညွှန်ကြားရေးမှူး (ဘဏ္ဍာရေး)၀၆၇-၄၀၉၃၈၂
Email: meone@e-mining.gov.mm

အမှတ် (၂) သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်း

ရာထူး ဖုန်းနံပါတ်
ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး၀၆၇-၄၀၉၂၄၅
ညွှန်ကြားရေးမှူး (ထုတ်လုပ်)၀၆၇-၄၀၉၀၁၃
ညွှန်ကြားရေးမှူး (စီမံ)၀၆၇-၄၀၉၄၄၂
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး (ဝယ် / ရောင်း)၀၆၇-၄၀၉၃၉၁
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး (ဘဏ္ဍာရေး)၀၆၇-၄၀၉၃၈၈
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး (စီမံကိန်း)၀၆၇-၄၀၉၀၁၄
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး (စီမံ)၀၆၇-၄၀၉၀၀၄
ဘူမိဗေဒအရာရှိကြီး (ရွှေဖက်စပ်)၀၆၇-၄၀၉၃၈၉
အင်ဂျင်နီယာချုပ်၀၆၇-၄၀၉၃၉၀
ဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာ (ခဲ / ဖြိုက်)၀၆၇-၄၀၉၁၈၁
Email: metwo@e-mining.gov.mm

မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာ ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း

ရာထူးဖုန်းနံပါတ်
ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး၀၆၇-၄၁၄၃၁၉
ညွှန်ကြားရေးမှူး၀၆၇-၄၁၄၆၀၅
ညွှန်ကြားရေးမှူး၀၆၇-၄၁၄၇၉၁
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး (စီမံ)၀၆၇-၄၁၄၃၄၆
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး (ငွေစာရင်း)၀၆၇-၄၁၄၃၈၁
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး (ပြတိုက်)၀၆၇-၄၁၄၈၅၉
လ/ထညွှန်ကြားရေးမှူး (မှတ်တမ်း / လိုင်စင်)၀၆၇-၄၁၄၃၄၀
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး (ပြပွဲ)၀၆၇-၄၁၄၄၉၈
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး (ရောင်းဝယ်ရေး / ကျောက်မျက်)၀၆၇-၄၁၄၃၈၂
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး (ရောင်းဝယ်ရေး / ကျောက်စိမ်း)၀၆၇-၄၁၄၀၈၂
Email: mge@e-mining.gov.mm

မြန်မာ့ပုလဲထုတ်လုပ်ရေးနှင့် ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း

ရာထူးဖုန်းနံပါတ်
ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး၀၆၇-၄၁၄၀၈၇
အထွေထွေမန်နေဂျာ၀၆၇-၄၁၄၄၄၅
ဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာ၀၆၇-၄၁၄၁၈၄
လ/ထအထွေထွေမန်နေဂျာ (စီမံ)၀၆၇-၄၁၄၀၉၆
လ/ထအထွေထွေမန်နေဂျာ (ဖက်စပ်)၀၆၇-၄၁၄၂၁၉
လ/ထအထွေထွေမန်နေဂျာ (ငွေစာရင်း)၀၆၇-၄၁၄၀၈၄
မန်နေဂျာ (ရောင်း / ဖြန့်)၀၆၇-၄၁၄၂၂၃
လ/ထမန်နေဂျာ(ဝယ် / သို)၀၆၇-၄၁၄၀၈၃
Email: mpe@e-mining.gov.mm
Top