သတ္တုတွင်းဦးစီးဌာန

နောက်ခံသမိုင်း

       စီမံကိန်းနှင့်လုပ်ငန်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနအမည်ဖြင့် (၁၁.၂.၁၉၇၄) ခုနှစ်တွင် စတင်ဖွဲ့စည်း၍ လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဌာန၏ကိုယ်စား ဝန်ကြီးဌာန၏ လုပ်ငန်းများကို ဦးစီးဦးဆောင်ပြု၍ ဆောင်ရွက်သွားရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် (၁.၁၂.၁၉၉၈) ရက်နေ့မှ စ၍ သတ္တုတွင်းဦးစီးဌာနအမည်ဖြင့် ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းကာ လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ (၂၈.၁.၂၀၀၆)ရက်နေ့မှစ၍ နေပြည်တော်သို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါသည်။ (၁၅.၁.၂၀၁၅)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ အစည်အဝေးအမှတ်စဉ် (၂/၂၀၁၅)မှ သဘောတူ ခွင့်ပြုချက်နှင့် သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးရုံး၏ (၃၁.၃.၂၀၁၅) ရက်နေ့စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာ အမှတ် (၄၃/၂၀၁၅)အရ ဖျက်သိမ်း၍ မြန်မာ့ဆားနှင့်အဏ္ဏဝါဓာတုဗေဒပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရေးနှင့် ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းအား ဆားလုပ်ငန်းဌာနခွဲအဖြစ် သတ္တုတွင်းဦးစီးဌာနသို့ သွတ်သွင်းပူးပေါင်း ခဲ့ပါသည်။ (၁.၄.၂၀၁၅) ရက်နေ့မှစ၍ ဖွဲ့စည်းပုံအား အရာထမ်း (၁၈၄)ဦး၊ အမှုထမ်း (၄၃၈)ဦး စုစုပေါင်း (၆၂၂) ဦးဖြင့် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ အသစ်ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းသည့် သတ္တုတွင်းဦးစီးဌာန တွင် နေပြည်တော်(ရုံးချုပ်)၌ ဌာနခွဲ(၅)ခု၊ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်ရုံးခွဲ (၁၆)ရုံးနှင့် ဆားလုပ်ငန်း ဌာနခွဲ၏ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်ရုံးခွဲ (၈)ရုံး ပါဝင်ပါသည်။ စီမံကိန်းနှင့်လုပ်ငန်းစစ်ဆေးရေး ဦးစီးဌာန စတင်ဖွင့်လှစ်ချိန်မှ ယနေ့အထိ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူ(၁၄)ဦး ရှိပါ သည်။

 သတ္တုတွင်းဦးစီးဌာနတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များမှာ အောက်ပါ အတိုင်း ဖြစ်ပါသည် –

စဉ်      အမည်                                                 တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သောကာလ

(၁)     ဦးကျော်ဇ                                                      ၁၉၇၃ မှ ၁၉၇၄       

(၂)      ဦးသန်းမောင်                                                  ၁၉၇၄ မှ ၁၉၇၅

(၃)     ဦးတင်ကိုကို                                                   ၁၉၇၅ မှ ၁၉၇၇

(၄)     ဦးစောအာလာရစ်                                             ၁၉၇၈ မှ ၁၉၇၉

(၅)     ဦးစံမောင်                                                       ၁၉၈၀  မှ ၁၉၈၁

(၆)     ဦးမျိုးညွန့်                                                       ၁၉၈၂  မှ ၁၉၈၃

(၇)     ဦးအယ်အောင်ဒင်                                             ၁၉၈၄  မှ ၁၉၈၅

(၈)     ဦးလှဆင့်                                                       ၁၉၈၆  မှ ၁၉၈၈

(၉)     ဦးကံကြီး                                                       ၁၉၈၈  မှ ၁၉၉၁

(၁၀)   ဦးလှဆင့်                                                       ၁၉၉၂  မှ ၁၉၉၈

(၁၁)   ဦးစိုးမြ                                                           ၁၅.၆.၁၉၉၈ မှ ၁.၆.၂၀၀၅

(၁၂)    ဦးသန်းမြင့်                                                     ၂.၆.၂၀၀၅ မှ ၁.၇.၂၀၁၀

(၁၃)   ဦးဝင်းထိန်                                                      ၂.၇.၂၀၁၀ မှ ၂၀.၃.၂၀၁၇

(၁၄)   ဦးခင်လတ်ကြီး                                                ၂၉.၄.၂၀၁၇မှ ယနေ့အထိ


 

လုပ်ငန်းတာဝန်များ

၁။      သတ္တုကဏ္ဍ၌ ပုဂ္ဂလိကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ပိုမိုတိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်လာနိုင်စေရန် ပြည်တွင်း/ပြည်ပမှ ပုဂ္ဂလိကများ၊ ကုမ္ပဏီများ၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဖက်စပ်လုပ်ကိုင် ခြင်း၊ ပြည်တွင်းမှ နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းများကို လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုစေခြင်းတို့ကို ဥပဒေနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊

၂။       ခွင့်ပြုပြီး လုပ်ကွက်များ၊ လုပ်ငန်းများအား ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု မဖြစ်စေရေး၊ လုပ်ငန်းခွင် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး၊ ဓာတ်သတ္တု လေလွင့်ဆုံးရှုံးမှု မရှိစေရေးနှင့် ခွင့်ပြုမိန့်ပါ စည်းကမ်းများ၊ စာချုပ်ပါ စည်းကမ်းများနှင့်အညီ လုပ်ကိုင်နိုင်ရေးတို့ကို ကွင်းဆင်း ကြပ်မတ်ခြင်း၊

၃။      ခွင့်ပြုပြီးလုပ်ကွက်များမှ ပုံသေမြေငှားရမ်းခများ မှန်မှန်ရရှိရေး၊ ထုတ်လုပ်ရောင်းချသည့် ဓာတ်သတ္တုများအပေါ် ဓာတ်သတ္တုခွန်များ စည်းကြပ်ကောက်ခံရေးစသည့် လုပ်ငန်းများကို စိစစ်ကြပ်မတ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

၄။      လုပ်ငန်းခွင်သုံး ပေါက်ကွဲစေတတ်သော ဝတ္တုပစ္စည်းများ ဥပဒေနှင့်အညီ ယမ်းတိုက် တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် တည်ဆောက်ပြီး ယမ်းတိုက်များတွင် ယမ်းဘီလူးနှင့် ဆက်စပ်သော ပစ္စည်းများကို ထုတ်ယူ/ သယ်ဆောင်/ ထားသို/ သုံးစွဲခွင့်ရရှိရေးအတွက် စိစစ်ပေးခြင်း၊

၅။      ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာ ဥပဒေအရ ရေနံထွက်ပစ္စည်း သိုလှောင်ရုံ/ သိုလှောင်ကန် များအား ပုံစံအတည်ပြုထုတ်ပေးခြင်း၊ သိုလှောင်ခွင့်လိုင်စင် ထုတ်ပေးခြင်းနှင့် သက်တမ်းတိုး ပေးခြင်း၊

၆။      ရေနံထွက်ပစ္စည်းသယ်ယူမည့်ယာဉ်များအား သယ်ယူခွင့် ခွင့်ပြုမိန့်ထုတ်ပေးခြင်း၊

၇။      မြန်မာ့သတ္တုတွင်း ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေနှင့်အညီ သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေးအတွက် စစ်ဆေးခြင်းနှင့် လိုအပ်သည်များ ပြင်ဆင်လိုက်နာ ဆောင်ရွက်စေခြင်း တို့ကို ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

၈။      ထုတ်လုပ်သော အိုင်အိုဒင်းဆားချောများတွင် သတ်မှတ်အိုင်အိုဒင်းပြည့်ဝစွာ ပါဝင်ရေး ကြပ်မတ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

၉။      နေလှန်းဆားကြမ်း ထုတ်လုပ်ခွင့်လိုင်စင်၊ အိုင်အိုဒင်းဆားချော ထုတ်လုပ်ခွင့်လိုင်စင်၊ စားပွဲတင်ဆားချော ထုတ်လုပ်ခွင့်လိုင်စင်၊ အပိုဓာတ်ဆား ထုတ်လုပ်ခွင့်လိုင်စင်များကို ချထားပေးခြင်း၊ ဆားများတွင် ပါဝင်သည့် ဓာတ်ပစ္စည်းများကို ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိခြင်း။ 

ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာနှင့်ဖုန်းနံပါတ်

သတ္တုတွင်းဦးစီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၁၉)၊ နေပြည်တော်။

ဖုန်း         –    ၀၆၇-၃၄၀၉၀၁၇၊ ၀၆၇-၃၄၀၉၀၁၈၊ ၀၆၇-၃၄၀၉၃၇၃

Top