အမှတ် (၂) သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်း

နောက်ခံသမိုင်း

၁၉၄၈ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက် သတ္တုတွင်းစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးဌာန လက်အောက်တွင် အောက်ပါဌာနခွဲများဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည် –

                   (၁)     ဘူမိဗေဒဌာန၊

                   (၂)      သတ္တုတွင်းနှင့်ပေါက်ကွဲစေတတ်သောဌာန၊

                   (၃)     ဓာတ်သတ္တုပင်ရင်းအခြေအမြစ်များကို တိုးတက်စေရေးကော်ပိုရေးရှင်း(MRDC)။

၁၉၆၂ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁) ရက်နေ့တွင် အထက်ပါအဖွဲ့အစည်းကြီး(၃)ခုအား ဖျက်သိမ်း၍ ဒီဇင်ဘာလ၊ (၆)ရက်နေ့တွင် “ရေနံနှင့်ဓာတ်သတ္တုပစ္စည်းရှာဖွေထုတ်လုပ်ရေးကော်ပိုရေးရှင်း” (PMDC) အဖြစ် ပြောင်းလဲသတ်မှတ်၍ လက်အောက်ခံဌာနများအား အောက်ပါအတိုင်း ပါဝင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည် –

                   (၁)     ဓာတ်သတ္တုတူးဖော်ရေးစီမံကိန်းဌာန၊

                   (၂)      ဓာတ်သတ္တုလုပ်ငန်းအုပ်ချုပ်ရေးဌာနခွဲ၊

                   (၃)     ဘူမိဗေဒနှင့်ဓာတ်သတ္တုလေ့လာရေးဌာန။

၁၉၆၃ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁) ရက်နေ့တွင် ဘီအိုစီ(၁၉၅၄)လီမိတက် ဖက်စပ်လုပ်ငန်းကို ပြည်သူပိုင်သိမ်းပြီး “ပြည်သူ့ရေနံလုပ်ငန်း” ကို ဖွဲ့စည်းသည့်အခါ ရေနံရှာဖွေထုတ်လုပ်ရေးကို ထိုအဖွဲ့ အစည်းမှ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်အတွက် ၁၉၆၅ ခုနှစ်အက်ဥပဒေအရ “ဓာတ်သတ္တုပစ္စည်းရှာဖွေထုတ် လုပ်ရေးကော်ပိုရေးရှင်း” ဟု ပြောင်းလဲခေါ်ဝေါ်ခဲ့ရာ  ၁၉၇၂ ခု နှစ်၊ မတ်လ (၁၆)ရက်နေ့မှ အစပြု၍ အောက်ပါအတိုင်း ကော်ပိုရေးရှင်း(၃)ခု၊ ဦးစီးဌာန(၂)ခုဖြင့် ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည် –

                   (၁)      မြန်မာ့ဓာတ်သတ္တုတိုးချဲ့လုပ်ကိုင်ရေးကော်ပိုရေးရှင်း၊

                   (၂)     မြန်မာ့ခဲမဖြူအဖြိုက်နက်ကော်ပိုရေးရှင်း၊

                   (၃)      စက်မှုတွင်းထွက်ကုန်ကြမ်းကော်ပိုရေးရှင်း၊

                   (၄)     စက်မှုတွင်းထွက်ကုန်ကြမ်းကော်ပိုရေးရှင်း၊

                   (၅)     စီမံကိန်းနှင့်လုပ်ငန်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊

            

ဓာတ်သတ္တုပစ္စည်းရှာဖွေထုတ်လုပ်ရေးကော်ပိုရေးရှင်းလက်အောက်ရှိ ခဲမဖြူနှင့် အဖြိုက်နက်

သတ္တုတူးဖော်မှုလုပ်ငန်းကို သီးခြားဆောင်ရွက်ရန် (၁၅.၃.၁၉၇၂)ရက်နေ့တွင် မြန်မာ့ခဲမဖြူအဖြိုက်နက် ကော်ပိုရေးရှင်းအဖြစ် ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ (၁.၄.၁၉၇၆) ရက်နေ့တွင် အမှတ်(၂)သတ္တုတူးဖော် ထုတ်လုပ်ရေးကော်ပိုရေးရှင်းအဖြစ်လည်းကောင်း (၁.၅.၁၉၈၉) ရက်နေ့တွင် “အမှတ်(၂)သတ္တုတွင်း လုပ်ငန်း” အဖြစ်လည်းကောင်း ပြောင်းလဲခေါ်ဆိုခဲ့ပြီး ခဲမဖြူသတ္တုသန့်စင်၊ အဖြိုက်နက်သတ္တုသန့်စင်၊ ခဲမဖြူအဖြိုက်နက်ရောရာနှင့် ရှီးလိုက်ရောရာသတ္တုသန့်စင်များ တူးဖော်ခြင်း၊ သန့်စင်ခြင်း၊ အဆင့် မြှင့်ခြင်း၊ သတ္တုစင်အဖြစ်ကျိုချက်ခြင်း ရောင်းချခြင်းတို့အပြင် အထူးသတ္တု(၂)ရွှေနှင့် အထူးကျောက်မျက် (စိန်)တို့ကိုပါ ပူးတွဲထုတ်လုပ်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ယခုအခါ ခဲမဖြူသတ္တုသန့်စင်၊ အဖြိုက်နက်သတ္တုသန့်စင်၊ ခဲမဖြူအဖြိုက်နက်ရောရာ၊ ရှီးလိုက်ရောရာသတ္တုသန့်စင်နှင့် ရွှေစင်သတ္တု များအားပုဂ္ဂလိကနှင့် ပူးပေါင်း၍  ထုတ်လုပ်မှုအပေါ်   ခွဲဝေခံစားသည့်စနစ်ဖြင့်   လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။    အမှတ်(၂)သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်း၊   ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးအဖြစ်    တာဝန်ထမ်း ဆောင်ခဲ့သူ(၁၄)ဦး ရှိပါသည်။

လုပ်ငန်းတာဝန်များ

ဝန်ကြီးဌာန၏ လမ်းညွှန်ချက်နှင့်အညီ ထုတ်လုပ်မှုစီမံကိန်း  ရည်မှန်းချက်များ  ပြည့်မီစေရန် ကြီးကြပ်အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း၊ ဌာနလက်အောက်ရှိ သတ္တုတွင်းစီမံကိန်းများ၊  သန့်စင်စက်ရုံ နှင့်ဖက်စပ်လုပ်ငန်းများ၏ သတ္တုထုတ်လုပ်ရေး၊ ကျိုချက်သန့်စင်ရေးလုပ်ငန်းများ  အောင်မြင်စေရန် ကြီးကြပ်ခြင်း၊ ဖက်စပ်လုပ်ငန်းများ   အားလုံးကို သတ်မှတ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း  ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီလိုက်နာဆောင်ရွက်စေရန် ကြီးကြပ်ခြင်း၊ ရရန်ရှိသတ္တုအချိုး ပြည့်မီစွာရရှိရေးစီမံခြင်း၊ ဝန်ထမ်းဆိုင်ရာဘဏ္ဍာရေးနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုကိစ္စရပ်များကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာနှင့်ဖုန်းနံပါတ်

အမှတ်(၂)သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်း၊ ရုံးအမှတ်(၁၉) ဘီ၊ နေပြည်တော်။

ဖုန်း         –    ၀၆၇-၃၄၀၉၄၄၂

Top