ကနဦးလုပ်ကွက်စိစစ်ရေးအဖွဲ့ (၃)၏ စိစစ်မှုအရ ၂၂.၄.၂၀၂၀ နှင့် ၂၉.၄.၂၀၂၀ ရက်စွဲပါ (၉၀) ကြိမ်မြောက် အဆိုပြုလျှောက်လွှာများမှ National Reserves ဧရိယာအတွင်းကျရောက်သည့် လျှောက်လွှာစာရင်း

Admin

Admin

Top