ကနဦးလုပ်ကွက်စိစစ်ရေးအဖွဲ့(၃)၏ စိစစ်မှုအရ ၅.၂.၂၀၂၀ ရက်စွဲပါ (၈၀) ကြိမ်မြောက် အဆိုပြုလျှောက်လွှာများမှ လက်ရှိခွင့်ပြုမိန့်ချထားပေးပြီး/ ဆောင်ရွက်ဆဲလုပ်ကွက်များနှင့် လွတ်ကင်းမှုမရှိသော လျှောက်လွှာများစာရင်း

Admin

Admin

Top