ကနဦးလုပ်ကွက်စိစစ်ရေးအဖွဲ့ (၃)၏ စိစစ်မှုအရ ၂၉.၁.၂၀၂၀ ရက်စွဲပါ (၇၉) ကြိမ်မြောက် အဆိုပြုလျှောက်လွှာများမှ National Reserves ဧရိယာအတွင်းကျရောက်သည့် လျှောက်လွှာစာရင်း

Admin

Admin

Top