သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန ၊ သတ္တုတွင်းဦးစီးဌာန မုံရွာ၊ Mine Site ရှိ ကသုတ်ကြေးနီ (၁၀၀၀) မတ်ထရစ်တန်အား 1 Lot လျှင် (၁၀၀) မတ်ထရစ်တန်စီဖြင့် (10) Lots ခွဲ၍ အမေရီကန်ဒေါ်လာဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ခေါ်ယူခြင်း

Admin

Admin

Top