ဝန်ထမ်းလျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန

ဝန်ကြီးရုံး (ရုံးအမှတ်-၁၉)

ဝန်ထမ်းလျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

၁။         သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးရုံး (ရုံးအမှတ်-၁၉)တွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော(လစာနှုန်း၊18000ဝိ-200ဝိ-19000ဝိ)နှင့်(လစာနှုန်း၊14400ဝိ-200ဝိ-15400ဝိ) အောက်ဖော်ပြပါ အမှုထမ်းရာထူး(3)နေရာများအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း ဖြစ်ပါသည်-

စဉ်

ရာထူး

ရာထူးနေရာ

အနိမ့်ဆုံးပညာအရည်အချင်း

(က)

အငယ်တန်းစာရေး

1

အခြေခံပညာအထက်တန်းအောင်ရမည်။

(ခ)

ရုံးအကူ

1

အခြေခံပညာအလယ်တန်းအောင်ရမည်။

(ဂ)

သန့်ရှင်းရေး

1

မြန်မာစာကို ကောင်းစွာရေးဖတ် တတ်ရမည်။

2။       အထက်ဖော်ပြပါ ရာထူးနေရာများအတွက် လျှောက်ထားသူများသည် –

           (က) ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ရမည်။

(ခ)   2024 ခုနှစ်၊ဇန်နဝါရီလ (၃1) ရက်နေ့တွင် အသက်(18)နှစ်ပြည့်ပြီး အသက်               (26)နှစ် မကျော်လွန်သူဖြစ်ရမည်။ ဝန်ထမ်းဖြစ်ပါက အသက်(35)နှစ် မကျော်လွန်သူ ဖြစ်ပြီး လက်ရှိဌာန၏ ခွင့်ပြုချက် မူရင်းပါရှိရမည်။

(ဂ)   ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။

(ဃ) ဌာနအတွင်း အနည်းဆုံး လုပ်သက်တစ်ဆက်တည်း(3)နှစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် ဝန်ခံကတိပြု လက်မှတ်ရေးထိုးရမည်။

(င)   ရွေးချယ်ခြင်းခံရပါက နေရာဒေသမရွေး သွားရောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။

(စ)   အခြားဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းများမှ လျှောက်ထားသူများသည် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်းအကြီးအမှူး၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် လျှောက်ထားရမည်။

(ဆ) အစိုးရဌာနတစ်ခု၏ ဝန်ထမ်းအဖြစ်မှ ထုတ်ပစ်ခြင်း(Dismissal)၊ ရာထူးမှထုတ်ပယ်ခြင်း (Removal) ခံရသူများ လျှောက်ထားခွင့်မရှိပါ။

3။      လျှောက်လွှာတွင် အောက်ဖော်ပြပါအချက်များကို ပြည့်စုံစွာဖော်ပြရမည်-

          (က) အမည်၊

          (ခ)     နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်အမှတ်၊

Admin

Admin

Top