ခွင့်ပြုမိန့်စာရင်း

သံယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန ဓါတ်သတ္တု အကြီးစားထုတ်လုပ်ရန် ခွင့်ပြုမိန့်များစာရင်း

အသေးစိတ်ကို download ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

Admin

Admin

Top