ကနဦးလုပ်ကွက်စိစစ်ရေးအဖွဲ့ (၃)၏ စိစစ်မှုအရ ၂၂.၄.၂၀၂၀ နှင့် ၂၉.၄.၂၀၂၀ ရက်စွဲပါ (၉၀) ကြိမ်မြောက် အဆိုပြုလျှောက်လွှာများမှ ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်းမှ လုပ်ကွက် ၁ခုအား (၂) ကြိမ် အထက်လျှောက်ထားမှုကြောင့် ပယ်ဖျက်မည့်လုပ်ကွက်စာရင်း

Admin

Admin

Top