ကနဦးလုပ်ကွက်စိစစ်ရေးအဖွဲ့ (၃)၏ စိစစ်မှုအရ ၈.၄.၂၀၂၀ ရက်စွဲပါ (၈၉) ကြိမ်မြောက် အဆိုပြုလျှောက်လွှာများမှ ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်းမှ လုပ်ကွက် ၁ ခုအား (၂) ကြိမ်အထက်လျှောက်ထားမှုကြောင့် ပယ်ဖျက်မည့် လုပ်ကွက်စာရင်း

Admin

Admin

Top