၂၀၂၂ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလမှ ၂၀၂၂ ခုနှစ် ၊ မတ်လအထိ(၆)လ ဘဏ္ဍာ‌ရေးနှစ်ခဲမဖြူနှင့် အဖြိုက်နက်ဖက်စပ်လုပ်ကွက်များမှ လအလိုက်သတ္တုထုတ်လုပ်မှုစာရင်း (၁.၁.၂၀၂၂)ရက်နေ့အထိ

Minister Office

MinOff

Top