သတ္တုတွင်းဦးစီးဌာနတွင် ပြင်ပဝင်ပေါက်မှ ခေါ်ယူသည့်စုစုပေါင်းရာထူး(၂၃)နေရာအတွက် ရေးဖြေစာမေးပွဲ ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူစာရင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

သတ္တုတွင်းဦးစီးဌာနတွင် ပြင်ပဝင်ပေါက်မှ ခေါ်ယူသည့် စစ်ဆေးရေးမှူး-၂ ရာထူး (၁)နေရာ၊ စာရင်းကိုင်-၂ ရာထူး (၈)နေရာ၊ ဘူမိဗေဒလက်ထောက်-၂ ရာထူး(၁)နေရာ၊  ကွန်ပျူတာလုပ်ဆောင်ရေးမှူးရာထူး(၁၂)နေရာ၊ ဒုတိယဦးစီးမှူးရာထူး(၁)နေရာ၊ စုစုပေါင်းရာထူး(၂၃)နေရာအတွက် ရေးဖြေစာမေးပွဲ ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူစာရင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

၁။      သတ္တုတွင်းဦးစီးဌာနမှ ၂၄.၁.၂၀၂၃ ရက်နေ့၌ နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာများတွင် ကြော်ငြာခေါ်ယူ ခဲ့သည့် လစာနှုန်း (၂၁၆၀၀ဝိ-၂၀၀ဝိ-၂၂၆၀၀ဝိ) စစ်ဆေးရေးမှူး-၂ ရာထူး(၁)နေရာ၊ စာရင်းကိုင်-၂ရာထူး (၈)နေရာ၊ ဘူမိဗေဒလက်ထောက်-၂ ရာထူး (၁)နေရာ၊ ကွန်ပျူတာလုပ်ဆောင်ရေးမှူးရာထူး (၁၂)နေရာ၊ ဒုတိယဦးစီးမှူးရာထူး(၁)နေရာ၊ စုစုပေါင်းရာထူး(၂၃) နေရာအတွက် လျှောက်ထားလာသူများအနက် ရေးဖြေစာမေးပွဲ ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများစာရင်းအား အောက်ပါအတိုင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်သည် –

စဉ်

ကျား/ မ

အမည်

နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်
အမှတ်

ခုံအမှတ်

မောင်

ထွန်းထွန်းကျော်

၅/မရန(နိုင်)၂၅၁၈၀၂

DOM

0

0

1

မောင်

ဝင်းသိန်းကျော်

၅/မကန(နိုင်)၀၆၈၀၃၅

DOM

0

0

2

မောင်

အောင်ဇော်ဇော်

၁/ရကန(နိုင်)၀၆၁၄၆၀

DOM

0

0

3

မောင်

သာကောင်းထက်

၇/တငန(နိုင်)၁၆၂၆၃၂

DOM

0

0

4

မောင်

ဇင်မင်းထွန်း

၁၃/ကလန(နိုင်)၀၉၁၆၂၀

DOM

0

0

5

မောင်

ကောင်းဝင့်ထွန်း

၁၀/မဒန(နိုင်)၂၂၁၃၁၁

DOM

0

0

6

မောင်

ဇော်ဝင်းထွဋ်

၇/သကန(နိုင်)၁၃၂၂၉၃

DOM

0

0

7

မောင်

မြင့်နှောင်း

၁/ဆဘတ(နိုင်)၀၀၁၇၆၂

DOM

0

0

8

မောင်

အာကာမိုး

၁၃/ဟပတ(နိုင်)၀၂၃၄၉၅

DOM

0

0

9

၁၀

မောင်

ညီညီမင်း

၁/မကန(နိုင်)၂၁၄၉၈၈

DOM

0

1

0

၁၁

မောင်

ဇွန်မောင်မောင်

၁၂/လမန(နိုင်)၁၅၀၃၃၇

DOM

0

1

1

         

၁၂

မေသက်မွန်

၈/ဆဖန(နိုင်)၀၈၀၃၇၃

DOM

0

1

2

၁၃

မောင်

ရန်အောင်မိုး

၅/ရဘန(နိုင်)၁၉၉၇၁၈

DOM

0

1

3

၁၄

သူဇာလွင်

၅/ကလဝ(နိုင်)၀၄၅၈၅၉

DOM

0

1

4

၁၅

သင်းရနံ့လှိုင်

၇/ရတန(နိုင်)၁၂၇၉၃၄

DOM

0

1

5

၁၆

မောင်

ကျော်မင်းလွင်

၉/ခအဇ(နိုင်)၀၂၅၀၉၅

DOM

0

1

6

၁၇

မောင်

ကိုကိုအောင်

၉/အမရ(နိုင်)၁၅၉၄၉၃

DOM

0

1

7

၁၈

ဆွေမွန်အောင်

၈/မသန(နိုင်)၀၈၇၁၄၂

DOM

0

1

8

၁၉

မောင်

လွင်မိုးအောင်

၁၄/ပသန(နိုင်)၂၀၅၅၆၅

DOM

0

1

9

၂၀

မောင်

နိုင်လင်းအောင်

၅/ကလဝ(နိုင်)၀၄၆၂၆၁

DOM

0

2

0

၂၁

မောင်

ကောင်းခန့်ကျော်

၁၂/ရပသ(နိုင်)၀၉၉၄၄၁

DOM

0

2

1

၂၂

မောင်

ထူးအောင်ခန့်

၉/ညဥန(နိုင်)၁၇၇၇၁၂

DOM

0

2

2

၂၃

အိအိငြိမ်း

၉/သစန(နိုင်)၁၅၈၇၆၈

DOM

0

2

3

၂၄

သက်သက်စိုး

၉/ညဥန(နိုင်)၁၉၅၃၈၆

DOM

0

2

4

၂၅

မောင်

ဇော်ရဲထင်

၅/မမန(နိုင်)၀၈၉၁၀၃

DOM

0

2

5

၂၆

နှင်းပွင့်ခိုင်ထွေး

၉/ပမန(နိုင်)၂၈၁၀၇၆

DOM

0

2

6

၂၇

မောင်

သန့်ဇင်ထွန်း

၁၂/အစန(နိုင်)၂၁၃၆၃၅

DOM

0

2

7

၂၈

မောင်

ရန်နိုင်ထွန်း

၉/ဇဗသ(နိုင်)၀၀၃၄၇၇

DOM

0

2

8

         

၂၉

မောင်

ဘိုဘိုထွန်း

၈/မဘန(နိုင်)၁၄၄၅၈၆

DOM

0

2

9

၃၀

မောင်

အောင်ဝေယံဖြိုး

၉/လဝန(နိုင်)၂၅၇၃၃၆

DOM

0

3

0

၃၁

စိမ်းလဲ့ဝေဖြိုး

၈/မဘန(နိုင်)၁၄၆၄၄၀

DOM

0

3

1

၃၂

မောင်

အောင်သူဖြိုး

၁၂/ရပသ(နိုင်)၀၇၄၉၂၃

DOM

0

3

2

၃၃

မောင်

အုပ်စိုးမင်း

၁၂/ဗဟန(နိုင်)၁၀၂၁၀၃

DOM

0

3

3

၃၄

မောင်

ကျော်ဇေယျာဝင်း

၁၂/အစန(နိုင်)၂၃၁၈၆၃

DOM

0

3

4

၃၅

မောင်

ပြည့်ဖြိုးသူ

၁၄/မအန(နိုင်)၂၄၂၃၅၁

DOM

0

3

5

၃၆

မောင်

ကျော်မင်းသန့်

၅/ကလဝ(နိုင်)၀၄၂၁၈၅

DOM

0

3

6

၃၇

မောင်

ကျော်စောဟန်

၁၀/ဘလန(နိုင်)၁၃၉၃၉၆

DOM

0

3

7

၃၈

မောင်

လှိုင်ဘွားအောင်

၉/မသန(နိုင်)၁၇၁၇၁၂

DOM

0

3

8

 

၂။       အထက်ပါရေးဖြေစာမေးပွဲ ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများအား ၁၀.၂.၂၀၂၃ ရက်(သောကြာနေ့)၌ ရုံးအမှတ်(၁၉)၊သတ္တုတွင်းဦးစီးဌာန၊ စီမံခန့်ခွဲရေးဌာနခွဲတွင် စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ကတ်များထုတ်ပေးသွား မည်ဖြစ်ပြီး ၁၁.၂.၂၀၂၃ ရက်(စနေနေ့)၌ မဏိရတနာကျောက်စိမ်းခန်းမ၊ သပြေကုန်း၊ နေပြည်တော်တွင် ရေးဖြေစာမေးပွဲကို အောက်ပါအစီအစဉ်အတိုင်း ကျင်းပပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်ပါသည် –

 

စဉ်

ဘာသာရပ်

ဖြေဆိုမည့်နေ့ရက်

အချိန်

မြန်မာစာ

၁၁.၂.၂၀၂၃(စနေနေ့)

၀၉:၀၀နာရီ မှ ၁၀:၃၀နာရီထိ

အင်္ဂလိပ်စာ

၁၁.၂.၂၀၂၃(စနေနေ့)

၁၀:၃၀နာရီ မှ ၁၂:၀၀နာရီထိ

အထွေထွေဗဟုသုတ

၁၁.၂.၂၀၂၃(စနေနေ့)

၁၃:၀၀နာရီ မှ ၁၄:၃၀နာရီထိ

 

၃။      ရေးဖြေစာမေးပွဲ လာရောက်ဖြေဆိုရာတွင် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်လက်မှတ်(မူရင်း)၊    ဘွဲ့လက်မှတ်(မူရင်း)၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ် (မူရင်း)နှင့် အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်ကတ်(မူရင်း)တို့အား ယူဆောင်လာရမည်ဖြစ်ပါသည်။

  သတ္တုတွင်းဦးစီးဌာန

Admin

Admin

Top