အမှတ်(၁)သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းတွင် ပြင်ပဝင်ပေါက်မှ ခေါ်ယူသည့်စုစုပေါင်းရာထူး(၃၀) နေရာအတွက် ရေးဖြေစာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများစာရင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

အမှတ်(၁)သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းတွင် ပြင်ပဝင်ပေါက်မှ ခေါ်ယူသည့် သတ္တုတွင်းလက်ထောက်(၂) ရာထူး(၁၃)နေရာ၊ သတ္တုဗေဒလက်ထောက်(၂) ရာထူး (၁၀)နေရာ၊ စာရင်းကိုင်(၂) ရာထူး (၅)နေရာ၊ ဘူမိဗေဒလက်ထောက်(၂) ရာထူး(၂)နေရာ၊ စုစုပေါင်းရာထူး(၃၀) နေရာအတွက် ရေးဖြေစာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများစာရင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

၁။      အမှတ်(၁)သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းမှ (၂၄-၁-၂၀၂၃)ရက်နေ့၌ နိုင်ငံပိုင်သတင်းစားတွင် ကြော်ငြာ ခေါ်ယူခဲ့သည့် (လစာနှုန်း၂၁၆၀၀ဝိ-၂၀၀ဝိ-၂၂၆၀၀ဝိ) သတ္တုတွင်းလက်ထောက်(၂) ရာထူး(၁၃) နေရာ၊ သတ္တုဗေဒလက်ထောက်(၂) ရာထူး(၁၀)နေရာ၊ စာရင်းကိုင်(၂) ရာထူး(၅)နေရာ၊ ဘူမိဗေဒ လက်ထောက်(၂) ရာထူး(၂)နေရာ၊ စုစုပေါင်းရာထူး(၃၀) နေရာအတွက် လျှောက်ထားလာသူများ အနက် ရေးဖြေစာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများစာရင်းအား အောက်ပါအတိုင်းထုတ်ပြန် ကြေညာလိုက် သည်-

 

စဉ်

ကျား/

အမည်

နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်အမှတ်

ခုံအမှတ်

ကျား

မောင်ကောင်းခန့်ထွန်း

၉/မထလ(နိုင်) ၃၀၆၇၀၃

ME-1

0

0

1

ကျား

မောင်တင်အောင်လွင်

၁၃/လရန(နိုင်) ၁၃၃၉၀၆

ME-1

0

0

2

ကျား

မောင်သက်ဇော်ဦး

၉/ပမန(နိုင်) ၂၁၅၃၁၇

ME-1

0

0

3

ကျား

မောင်ကျော်ကိုကိုအောင်

၅/ကဘလ(နိုင်) ၂၂၁၃၀၈

ME-1

0

0

4

မသန္တာအောင်

၅/ဆလက(နိုင်) ၀၅၈၁၅၄

ME-1

0

0

5

မဆုမွန်ကျော်

၅/အတန(နိုင်) ၁၁၂၁၃၃

ME-1

0

0

6

ကျား

မောင်ရန်နိုင်ထွန်း

၉/ဇဗသ(နိုင်) ၀၀၃၄၇၇

ME-1

0

0

7

မခင်ဖူးပွင့်နိုင်

၇/ရတန(နိုင်) ၁၂၇၄၈၂

ME-1

0

0

8

ကျား

မောင်ကျော်မင်းသန့်

၅/ကလဝ(နိုင်) ၀၄၂၁၈၆

ME-1

0

0

9

၁၀

ကျား

မောင်သီဟသူ

၈/သရန(နိုင်) ၀၉၃၉၂၆

ME-1

0

0

10

၁၁

ကျား

မောင်ပြည့်ဖြိုးသူ

၁၄/မအန(နိုင်) ၂၄၂၃၅၁

ME-1

0

0

11

၁၂

ကျား

မောင်ကျော်စောဟန်

၁၀/ဘလန(နိုင်) ၁၃၉၃၉၆

ME-1

0

0

12

၁၃

ကျား

မောင်ဖြိုးမင်းအောင်

၁၃/ကလန(နိုင်) ၁၂၉၈၅၄

ME-1

0

0

13

၂။       အထက်ပါ ရေးဖြေစာမေးပွဲ ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများအား (၁၀-၂-၂၀၂၃) ရက်(သောကြာနေ့)တွင် ရုံးအမှတ်(၁၉)၊ အမှတ်(၁)သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်း၊ အုပ်ချုပ်ရေးဌာနခွဲ၌ စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ကတ်များ ထုတ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး (၁၁-၂-၂၀၂၃) ရက်နေ့ (၀၉:၀၀) နာရီအချိန်မှ စတင်၍ မဏိရတနာ ကျောက်စိမ်းခန်းမ၊ သပြေကုန်း(နေပြည်တော်)၌ ရေးဖြေစာမေးပွဲကို အောက်ပါအတိုင်း ကျင်းပ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်-

စဉ်

ဘာသာရပ်

ဖြေဆိုမည့်နေ့ရက်

အချိန်/နာရီ

(က)

မြန်မာစာ

၁၁-၂-၂၀၂၃

၀၉:၀၀ မှ ၁၀:၃၀

( ခ )

အင်္ဂလိပ်စာ

၁၁-၂-၂၀၂၃

၁၀:၃၀ မှ ၁၂:၀၀

( ဂ )

အထွေထွေဗဟုသုတ

၁၁-၂-၂၀၂၃

၁၃:၀၀ မှ ၁၄:၃၀

၃။      ရေးဖြေစာမေးပွဲလာရောက်ဖြေဆိုရာတွင် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်လက်မှတ် (မူရင်း) ဘွဲ့လက်မှတ်(မူရင်း)၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား(မူရင်း)နှင့် အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်ကတ်(မူရင်း) တို့အား ယူဆောင်လာရမည်ဖြစ်ပါသည်။

အမှတ်(၁)သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်း

Admin

Admin

Top