မြန်မာ့ပုလဲထုတ်လုပ်ရေးနှင့် ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း၊ ဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာ (ထုတ်လုပ်ရေး) ရုံး၊ မြိတ်မြို့ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန
မြန်မာ့ပုလဲထုတ်လုပ်ရေးနှင့် ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း
ဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာ (ထုတ်လုပ်ရေး) ရုံး၊ မြိတ်မြို့ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ် ယူခြင်း

Admin

Admin

Top